Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Nieuwjaarstoespraak burgemeester    (Providentia dinsdag 7 januari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het gemeentebestuur wens ik u een voorspoedig, gezond en gelukkig 2020.
Ik heb onze gemeente Lingewaard in het afgelopen half jaar leren kennen als een mooie, vriendelijke, schone, groene en veilige leefomgeving met hartelijke inwoners en een heel bloeiend verenigingsleven! Een fantastische plaats om te wonen of te bezoeken dus.

Dat hebben we de afgelopen weken ook beleefd. Op enkele incidenten na hadden wij een heel fijne en rustige kerst en jaarwisseling, samen met familie, vrienden en buren.
Helaas kan ik de incidenten buiten onze gemeente niet onbenoemd laten. Een groot drama in onze buurgemeente Arnhem, waar onze brandweer uit Huissen ook voor uitrukte, kostte twee mensenlevens. Ook elders in het land waren grote incidenten waarbij zelfs hulpverleners niet altijd veilig hun werk konden doen. De discussie hierover is heel actueel. Ik ga daarover nu geen standpunt innemen. Vasthouden aan standpunten staat het vinden van een breed gedragen oplossing namelijk in de weg.

Ik gebruik dit moment wel voor een hartenkreet. Iedereen vindt iets over vuurwerk, vreugdevuren en alles wat bij een feestelijke jaarwisseling hoort. We hechten ook allemaal aan een veilige omgeving. Mijn oprechte wens is dan ook dat we hierover een goed en respectvol gesprek gaan voeren. Vanuit de centrale vraag: “hoe gaan we in de toekomst samen mogelijk maken dat feesten en veiligheid hand in hand gaan?”. Dit gaat alleen maar werken als hiervoor een landelijke lijn komt. En niet alleen een lijn voor Lingewaard.

Terug nu naar onze eigen gemeente.
Ieder jaar kiezen wij een thema. Dat is in het nieuwe decennium niet anders. Vorig jaar was het thema ‘Bouwen aan Lingewaard’. Bouwen aan een Lingewaard waarin het voor iedereen goed wonen is, waar iedereen gelegenheid krijgt om mee te doen en waar we naar elkaar omzien. Maar ook een gemeente die goed bereikbaar is en blijft en waar voor alle inwoners, jong en oud, voldoende woningen zijn.

In het college-uitvoeringsprogramma van 2018 stelden wij ons ten doel in deze periode voor Lingewaard minimaal 1000 nieuwe woningen te realiseren.
En toen was daar in 2019 de stikstof- en PFAS-discussie die voor forse vertraging zorgde bij veel bouwprojecten. Rijk en provincie nemen inmiddels maatregelen die het mogelijk maken om bouwprojecten toch weer voortvarend op te pakken. Of het college de doelstelling van 1000 woningen aan de eindstreep gaat halen is nog ongewis, maar zeker is dat de komende jaren weer volop gebouwd gaat worden in Lingewaard, in Huissen en Bemmel maar ook in onze kleinere kernen, voor jong en voor oud.
Op die manier willen we ervoor zorgen dat jongeren in de kleinere kernen bij het verlaten van hun ouderlijk huis ook de mogelijkheid hebben een woning binnen de eigen gemeente te vinden. Extra woningen zorgen er bovendien voor dat ouderen dicht bij hun kinderen kunnen blijven wonen.

En dat brengt mij bij het thema dat we voor dit jaar kiezen: ‘Lingewaard vernieuwt’.

Vernieuwen betekent niet dat we al het oude willen loslaten hoor! Laten we vooral de kwaliteiten die ik net noemde (hartelijk, mooi, veilig) goed vasthouden.
En zaken die goed gaan in onze dienstverlening. Zo zetten wij energie die wij steken in verbeteringen in de zorg in 2020 onverminderd voort. Kort geleden stelden wij een taskforce in die ervoor moet zorgen dat het sociaal domein duurzaam goed blijft functioneren en toekomstbestendig wordt. Dat betekent dat wij ook in de toekomst onze mensen kunnen blijven ondersteunen als zij dit nodig hebben en dat dit betaalbaar blijft.

Wat ik tot slot belangrijk vind om te koesteren en daarom op deze plek niet onbenoemd mag blijven is de traditie van het herdenken van mensen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen en het vieren van onze vrijheid. Dat laatste doen we dit jaar voor de 75ste keer.

Bij vernieuwing denk ik aan de al genoemde woningbouw en onder meer de herbouw van ons gemeentehuis, de introductie van nieuw afvalbeleid en de nieuwe omgevingswet.
En natuurlijk de komst van een nieuwe burgemeester.

Wij zijn begonnen met de herbouw van het gemeentehuis dat in augustus 2018 door brand beschadigd raakte. Alleen de buitenkant van het gebouw blijft zoals het was. Binnenin vernieuwen we bijna alles, om de dienstverlening nog beter te kunnen maken. Er komt een grote ontvangstruimte, meer gelegenheid om een persoonlijk gesprek te voeren en een scheiding van de ruimten voor publiek en medewerkers. Bovendien krijgt het nieuwe gemeentehuis een multifunctioneel vergadercentrum voor bijeenkomsten met grotere groepen mensen. Ook de raad kan, als zij dat wil, van die ruimte gebruik gaan maken. De ingebruikname van het nieuwe gebouw staat gepland voor augustus van dit jaar.

Ook nieuw in 2020 is de manier waarop afval in Lingewaard ingezameld en verwerkt wordt. De vuilniswagen komt minder vaak langs. Toch betaalt u ongeveer twee keer zoveel voor de inzameling van uw restafval. “Hoe kan dat nou?”, hoor ik u denken. Ik ben het met u eens: het klinkt erg tegenstrijdig. Toch heeft dit een goede reden. De verwerking van restafval wordt duurder. Niet alleen voor Lingewaard maar voor iedereen in Nederland. Dit hoeft niet te betekenen dat u ook twee keer zoveel gaat betalen. Door goed te scheiden, kunt u uw hoeveelheid restafval beperkt houden en daarmee de kosten die u aan afval kwijt bent. Zorgvuldig scheiden is daarmee niet alleen goed voor uw portemonnee maar ook voor het milieu. En natuurlijk is dat waar het om gaat; willen wij de wereld goed achterlaten voor toekomstige generaties, onze kinderen en kleinkinderen, dan moeten we oude, slechte gewoonten inruilen voor een duurzamer levensstijl.

Het nadenken over de toekomst krijgt ook vorm in de nieuwe, landelijke Omgevingswet. Die wet vraagt iedere gemeente, en dus ook ons, om goed na te denken en vast te leggen op welke manier de gemeente in de toekomst om wil gaan met ontwikkelingen in onze leefomgeving. En hoe de gemeente daarbij samenwerkt met partijen uit de samenleving. Dit alles krijgt komend jaar een plek in onze omgevingsvisie.
Met ruim 17 miljoen mensen in Nederland op een nogal klein oppervlak wonen, werken en recreëren, dat verlangt goede afwegingen en vaak ook keuzes. We willen bijvoorbeeld genoeg huizen voor iedereen, goede bereikbaarheid en tegelijkertijd ook het landschappelijke karakter van Lingewaard behouden. Hoe doen we dat slim? Hierover gaan we dit jaar met inwoners en organisaties in gesprek. Eind dit jaar benoemt de raad in de omgevingsvisie dan de opgaven, kansen en mogelijke ontwikkelrichtingen voor de gemeente Lingewaard voor de komende 10, 20 jaar.

Daarnaast gaan we door met het verduurzamen van onze gemeente. We onderzoeken of en hoe delen van de Zilverkamp van het gas af kunnen. Er zijn onlangs zoekgebieden aangewezen voor windturbines in onze gemeente en overal zie je initiatieven voor het opwekken van zonne-energie. Op het dak van ons gemeentehuis en andere gemeentelijke gebouwen plaatsten we afgelopen zomer een heleboel zonnepanelen. Die wekken genoeg duurzame energie op voor ruim 500 huishoudens. Dit is onderdeel van onze ambitie om in 2050 volledig energieneutraal te zijn.

Dames en heren, het is de eerste en meteen ook de laatste keer dat ik tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst voor u sta. Voor sommigen een kennismaking en een afscheid tegelijk. Ik heb mijn tijd in Lingewaard tot nu toe als bijzonder aangenaam ervaren, dat hebt u al eerder uit mijn woorden begrepen. De manier waarop ik door inwoners van deze gemeente ben ontvangen, heeft veel indruk op mij gemaakt. Het heeft ervoor gezorgd dat ik snel mijn draai vond en lopende zaken vlot kon oppakken. Dat was echt heel fijn.
Inmiddels is de vacature voor mijn opvolger opengesteld.
U kunt tot 18 januari bij de Commissaris van de Koning aangeven waarom u het in zich hebt om burgemeester van Lingewaard te worden. In de profielschets is namelijk te lezen dat Lingewaard een burgemeester zoekt met hart voor deze gemeente, iemand die zich thuis voelt in het verenigingsleven, zich graag tussen de mensen beweegt en een bourgondisch leven leidt. Daarin herken ik u allemaal!

Maar uiteindelijk kan maar één persoon worden benoemd. En om die vraag gelijk maar te beantwoorden: dat zal ik niet zijn. In mijn eerste gesprek met vertegenwoordigers van onze raad en college heb ik gezegd dat ik heel graag uw burgemeester ben in de periode tussen twee kroonbenoemde burgemeesters. Het feit dat ik een fantastische tijd heb in Lingewaard met lieve inwoners, toegewijde collega’s en boeiende dossiers verandert daar niets aan. Het maakt wel dat ik dit najaar met heel plezierige en waardevolle ervaringen en herinneringen plaats zal maken voor de nieuwe burgemeester van Lingewaard. Ik ben ervan overtuigd dat dat een burgemeester is die het beste met Lingewaard voor heeft. Die tussen de mensen staat. Die vasthoudt aan wat goed is. Die vernieuwt waar het nodig is. Die kansen ziet en benut. Kortom, een daadkrachtige, kundige en benaderbare eerste burger die zich -net als ik- binnen de kortste keren thuis voelt in Lingewaard.

Ik hef nu graag samen het glas op een heel mooi, gezond en voorspoedig nieuw jaar.

 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement